Aktualności

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

Minimalna podstawa to 60% wymiaru *)

 

Rok

Miesiące obowiązywania składek

Podstawa wymiaru składek

Składki na ubezpieczenie społeczne

emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

**) % podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2013

I-XII

2 227,80

19,52

434,87

8

178,22

2,45

54,58

1,93

43,00

2012

IV - XII

2.115,60

19,52

412,97

8

169,25

2,45

51,83

1,93

40,83

II - III

1,67

35,33

I

6

126,94

2011

I - XII

2.015,40

19,52

393,41

6

120,92

2,45

49,38

1,67

33,66

 

*) Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Z 2007 r., nr 11 poz. 74 z późn. zm.)

**) wysokość stopy % dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

 

Rok

Miesiące obowiązywania składek

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

% podstawy wymiaru

1

2

3

4

5

2013

I - XII

2,45

 

 

2012

I - XII

2,45

51,83

0,1

2011

I - XII

2,45

49,38

0,1

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

Rok

Miesiące obowiązywania składek

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

podstawa wymiaru w zł

% podstawy wymiaru

wysokość składki w zł

1

2

3

4

5

2013

I - XII

2.908,13

9

261,55

2012

I - XII

2.828,31

9

254,55

2011

I - XII

2.704,31

9

243,39

 

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Tytuł

Stopa %

Kwota

2012

2011

Przeciętne wynagrodzenie

 

2.917,14

2.917,14

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego

37,50

1.093,93

1.093,93

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych

50,00

1.458,57

1.458,57

Na pracownika młodocianego

     

-  w I roku nauki

5,00

145,86

145,86

-  w II roku nauki

6,00

175,03

175,03

-  w III roku nauki

7,00

204,20

204,20

Na osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym

37,50

   

Zwiększenia fakultatywne

     

Na osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym

6,25

182,32

182,32

Na emeryta lub rencistę

6,25

182,32

182,32

 

 

Wysokość świadczenia urlopowego

 

 

Wymiar etatu

Wysokość świadczenia

2012

2013

Pełen etat

1.093,93

1.093,93

¾ etatu

820,45

820,45

½ etatu

546,97

546,97

¼ etatu

273,48

273,48

 

 

Diety - podróże krajowe

 

 

Stawki

Obowiązuje od

Dieta

Ryczałt za nocleg

Ryczałt na dojazdy

23,00 zł

34,50 zł

4,60 zł

1.01.2007

 

 

Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych i w podróżach służbowy

 

            Stawki ryczałtu

 

Samochód osobowy

Motocykl

Motorower

Obowiązuje od

Pojemność silnika do 900 cm3

Pojemność silnika powyżej 900 cm3

0,5214 zł

0,8358 zł

0,2302 zł

0,1382 zł

14.11.2007

 

 

            Ryczałt maksymalny za używanie samochodów prywatnych w jazdach lokalnych

 

 

Limit kilometrów

Obowiązuje od 14.11.2007

Pojemność silnika do 900 cm3

Pojemność silnika powyżej 900 cm3

300 km (miejscowości do 100 tys. mieszkańców)

156,42 zł

250,74 zł

500 km (miejscowości do 500 tys. mieszkańców)

260,70 zł

417,90 zł

700 km (miejscowości pow. 500 tys. mieszkańców)

364,98 zł

585,06 zł

 

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku

 

 

dochód

Stawka %

Podatek

od

do

-

85.528,00 zł

18,00%

18% od kwoty dochodu - 556,02 zł

85.528,00 zł

-

32,00%

14.839,02 zł + 32% od kwoty dochodu powyżej 85.528,00 zł

 

 

Kwota wolna od podatku                                                                        3.089,00 zł

Ulga roczna                                                                                            556,02 zł

Ulga miesięczna                                                                                       46,33 zł

Koszty uzyskania przychodów osób zatrudnionych na umowę o pracę:

    -        rocznie                                                                                   1.335,00 zł

    -        miesięcznie                                                                               111,25 zł

w przypadku zatrudnienia w jednym zakładzie pracy w miejscu zamieszkania.

Koszty podwyższone (praca w jednym zakładzie poza miejscem zamieszkania):

  • rocznie                                                                                      1.668,75 zł
  • miesięcznie                                                                                  139,06 zł

Koszty uzyskania przychodu z więcej niż jednego stosunku pracy rocznie:

  • praca w miejscu zamieszkania                                                      2.002,05 zł
  • praca poza miejscem zamieszkania                                               2.502,56 zł
Kontakt

Rachunkowość

 

Monika Piasecka

 

Ul. Wąwolnicka 4 lok.22
( wejście od podwórza , parter)
04-023 Warszawa

Ul. Bursztynowa 5
05-077 Warszawa- Wesoła

 

Tel: 518-700-156

 

e-mail:kontakt@najlepszaksiegowa.com

 

www.najlepszaksiegowa.com

 


Wyświetl większą mapę